Woordenlijst

Beroepsdeformatie 1) Psychische of lichamelijke afwijking, veroorzaakt door het langdurig uitoefenen van een bepaald beroep
2) Blikvernauwing
Empathie De mate waarin iemand bij zijn emoties kan, ze kan herkennen bij zichzelf en anderen en ze kan verwoorden om er iets mee doen, noemen we ook wel empathie. Mensen die voldoende empatisch kunnen zijn, kennen zichzelf op het emotionele niveau en kunnen met anderen op het gevoelsniveau verkeren, ze zijn zich bewust van zichzelf en anderen.
Fanrealisatie De definitieve overgang van klant naar fan onder invloed van Gunkunnen, Klantenliefde en de Wauw-factor.
Fratsen 1) Babbelguigjes 2) Griebels 3) Grillen 4) Kunsten 5) Kuren 6) Praatjes 7) Streken 8) Viezevazen
Babbelguigjes : Ijdele praat
Griebels : Kuren
Viezevazen : Beuzelpraat, hersenschimmen
In ons idioom: 1) prietpraat, overgepimpte frasen, 2) uitingen van Neuzelklanten, vaak een reactie op beroepsdeformatie.
Gastvrijheid 1) Gulheid in het onthalen van gasten 2) Hartelijkheid 3) Warmte
Gunkunnen 1) Het kunnen verkrijgen van de gunfactor 2) de gunfactor aan je kont hebben hangen
Gunnen Vinden dat iemand iets prettigs mag ondervinden. Dit ‘prettigs’ is in ons idioom de klandizie.
Jeuk

Hinderlijk gevoel op je huid dat je wilt stoppen door met je nagels te krabben.  Mede door Youp van ’t Hek: hinderlijk gevoel veroorzaakt door irritant gedrag van mensen. Dit hinderlijke gevoel is in ons idioom het gevolg van klanterfanten.

Jung Carl Jung (1875-1961), psychiater en psycholoog, grondlegger van de analytische psychologie. In zijn boek Psychologische typen uit 1921 werkte hij vier basistypen van de menselijke persoonlijkheid uit. Hij stelde daarbij contrasterende functies tegenover elkaar: denken en voelen, perceptie (waarneming) en intuïtie, waarbij elke functie als het ware de pool is van een cirkel, die het zelf symboliseert. Eén van die polen is bij elk basistype dominant, ze is onze 'superieure functie'. Wij maken hiervan dankbaar gebruik bij onze klantentypologie trainingen.
Klantentrouw Het gevoel van vertrouwen en verbondenheid (de emotionele binding) met de mensen, producten of diensten van een onderneming. Essentie is: trouwe klanten zorgen voor gezonde groei; ze kopen meer, blijven langer klant en dragen nieuwe klanten aan. Hoe ervaren klanten de (toegevoegde) waarde van producten of diensten én bevelen zij uw organisatie aan.
Klantwaarde De financiële waarde: het rendement van de klant voor een bedrijf.
Klantenpanel Discussiegroep met klanten, waarbij de focus ligt op de ervaringen, wensen en behoeften van klanten.
Klantbeleving Strategisch werken aan de totale beleving van de klant: van de verwachtingen van de klant voordat deze contact had, tot en met de afronding van alle activiteiten. Het gaat hierbij om het in kaart brengen, verbeteren en realiseren van positieve ervaringen bij klanten.
Klantenbinding Het binden of gebonden houden van klanten door hen voordeel te bieden. Dit is op 3 manieren te beïnvloeden. Financieel (kortingen, beloningen, spaarsystemen), sociaal (emotioneel binden: contact, aandacht, er bij willen horen, vertrouwen en respect) en structureel (maatwerk, toegevoegde waarde, extra’s bieden, met abonnementen of contractvormen werken).
Klantperceptie De blik door de ogen van de klant: vanuit de klantbeleving bekeken.
Klantoriëntatie Afnemersgericht denken, een marktoriëntatie waarbij de klant en de relatie met de klant centraal staan en de wil om een superieure waarde aan de klant te leveren.
Klantretentie Het vasthouden van klanten en klanten stimuleren tot herhalingsaankopen.
Klantsegmentatie Indeling van klanten in bepaalde doelgroepen, zoals indeling naar branche, naar type klanten, naar omzet, naar regio, etc.
Klantenliefde Een gevoel van empathie en hieruitvoortvloeiende passie om je klant in de watten te leggen. Voorbeeld: “Met de warme deken der Klantenliefde bedekken”.
Klanterfanten Lanterfanten met Klanten
Klanterfantje® Blauw schattig olifantje, maar een wolf in schaapskleren. Symbool voor klanterfanten. De tip hiervoor is: opsporen en elimineren!
Lanterfanten 1) Leeglopen 2) niets doen 3) beuzelen 4) lanteren 5) luieren 6) luilakken 7) rondhangen
8) rondslenteren 9) slenteren 10) straatslijpen 11) talmen 12) dagdieven 13) duimen draaien
14) leeglopen 15) lijntrekken 16) luibakken 17) luieriken 18) luiwammesen 19) lummelen 20) niksen
21) omhangen 22) rondhangen 23) flierefluiten 24) lapzwansen 25) slampampen 26) gapen
27) hangen 28) sufkoppen 29) suffen
Mystery Shopping Observatieonderzoek om feitelijkelijkheden te registreren: een mystery shopper (mystery guest), doet zich voor als een alledaagse klant, doorloopt het gehele verkoopproces. Dit gebeurt aan de hand van vooraf opgestelde scripts en criteria. Op deze wijze analyseert hij/zij zaken zoals de klantgerichtheid, de faciliteiten en de commerciële vaardigheden van medewerkers. Doel van mystery shopping is, om op basis van de bevindingen de effectiviteit van de inspanningen van de opdrachtgever te beoordelen en waar mogelijk te verbeteren.
Neuzelen 1) Malen 2) temen 3) zagen 4) lijmen 5) amelen 6) dralen 7) lemmen 8) melken 9) mieren
10) teuren 11) drammen 12) dreinen 13) drenzen 14) emmeren 15) kletsen 16) klieren 17) klooien
18) meieren 19) zaniken 20) zemelen 21) zeuren 22) jengelen 23) neutelen 24) peuzelen 25) reutelen
26) sappelen 27) wauwelen 28) besnuffelen 29) mieterjagen 30) rondleuteren
Neuzelklanten Klanten die zich hiermee bezig houden.
Passie 1) drang 2) drift 3) hartstocht 4) gloed 5) liefde 6) verliefdheid 7) vurigheid 8) vuur 9) ijver.
Pimpen Een werkwoord dat zoiets betekent als 'opleuken' of 'versieren', vaak op een manier die te overdreven of kitscherig is. Het modewoord is afgeleid van het Engelse pimp, dat pooier betekent.
Prospect Potentiële klant, die schreeuwt om klantenliefde van gunkunnende verkopers.
Suspect Een nog onbekend wezen waarvan, o.a. op basis van de groep waartoe het behoort, vermoed mag worden dat het een potentiële klant kan worden.
Wauw 1) Gunstig van wind (van: waaien) 2) Politieagent (bargoens) 3) Uitroep van verbazing, verwondering, vaak ook van bewondering of enthousiasme. In ons idioom een positieve uiting en gevoel van een ultieme klantenervaring die voert tot fanrealisatie.